Czyste Powietrze

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

(zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej na potrzeby Programu „Czyste Powietrze” 2.0)

Podstawa prawna:

 • - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.),
 • - rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713),
 • - ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 111 ze zm.),
 • - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 735).

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Opole, ul. Ozimska 19 (VII piętro), Sala Obsługi Klienta, e-mail: bok@mcs.opole.pl

 

Sposób składania żądania o wydanie zaświadczenia o dochodach:

 • osobiście w Miejskim Centrum Świadczeń  w Opolu;
 • pocztą.

Kto może złożyć żądanie o wydanie zaświadczenia o dochodach:

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania do Narodowego lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, do którego wymagane jest zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej.

Dodatkowe informacje:

1. Dochodem jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

2. Gospodarstwo domowe tworzą:

 • osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
 • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

3. Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

 • przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
 • ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

W związku w powyższym, w przypadku żądania wydania zaświadczenia złożonego od 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r., wysokość dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w 2021 r.

4. W zaświadczeniu podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego wieloosobowego.

Wymagane dokumenty:

 • prawidłowo i kompletnie wypełnione żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego (do pobrania);
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, które mogą być niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu.

Opłaty:
Brak opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.

17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.).

Opłatę uiszcza się na konto Urzędu Miasta Opola o nr 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249.

Termin składania dokumentów:
Na bieżąco

Uwaga!

 • Osoby, które przedłożą kopię dokumentów, powinny również przedłożyć do wglądu ich oryginały.
 • Na miejscu nie ma możliwości zrobienia kserokopii.

Formularze do druku:

1.Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego(.pdf)
2.Formularz określający dane kolejnych członków gospodarstwa domowego(.pdf)

 Inne druki:

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz członków Pani/Pana rodziny jest Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu z siedzibą w Opolu przy ul. Ozimskiej 19, zwanym dalej MCŚ Opole. Z Administratorem można się skontaktować pod adresem ado@mcs.opole.pl.
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych może się Pani/Pan zwrócić do Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@cuw.opole.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań urzędu – na podstawie:

 • Art. 6 ust. 1 lit. C i E Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 • Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),
 • Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.).

4. Pani/ Pana dane osobowe są lub mogą być przekazywane:

 • Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z siedzibą w Opolu,
 • podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, sądom, Policji i Prokuraturze, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, ośrodkom pomocy społecznej,
 • Poczcie Polskiej S.A., z siedzibą w Warszawie,
 • dostawcy oprogramowania używanego do obsługi wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, tj. firmie SYGNITY S.A z siedzibą w Warszawie,
 • podmiotom obsługującym i utrzymującym sieć telekomunikacyjną MCŚ Opole, tj. firmie Netia S.A z siedzibą w Warszawie,
 • podmiotowi świadczącemu MCŚ Opole usługi informatyczne, tj. PREVENTIA – Rudolf Okos z siedzibą w Tarnowskich Górach.
 • podmiotowi świadczącemu MCŚ Opole usługi teleinformatyczne, tj. firmie Vercom S. A. z siedzibą w Poznaniu,
 • podmiotowi dostarczającemu oprogramowanie systemu obiegu dokumentów tj. LTC Sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
8. Podanie nam przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego klienta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 3.
9.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu. Odmowa podania danych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.


Ta informacja realizuje obowiązek prawny. Nie wymaga ona żadnego Pani/Pana działania.

 


Ta informacja realizuje obowiązek prawny. Nie wymaga ona żadnego Pani/Pana działania.