Dodatek energetyczny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dodatek energetyczny - wzór wypełnionego wniosku

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (t. jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 759) wnioski o wypłatę dodatku energetycznego złożone do dnia 31 grudnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania. W związku z tym proszę nie składać wniosków o wypłatę dodatków energetycznych, ponieważ nie mogą być one rozpatrywane.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 833)
 2. Uchwała Nr XI/185/19 Rady Miasta Opola z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (Dz. U. poz. 1974)
 3. UCHWAŁA NR XXXI/627/20 RADY MIASTA OPOLA z dnia 29 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola pod nazwą Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu oraz upoważnienia Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych i świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, a także dopłat do czynszu

   

 

Opis:
Dodatek energetyczny jest ryczałtowym świadczeniem, które od 1 stycznia 2014 r. przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy, będącej stroną umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkującej w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny jest formą pomocy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. dla gospodarstwa domowego:

 1. prowadzonego przez osobę samotną wynosi 12,09 zł/miesiąc;
 2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi 16,79 zł/miesiąc;
 3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 20,15 zł/miesiąc.

 

Powyższe kwoty wynikają z Obwieszczenia MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. (M.P. poz. 393). 

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Opole, ul. płk. Witolda Pileckiego 1, Sala Obsługi Klienta, e-mail: bok@mcs.opole.pl

 

Wymagane dokumenty:
Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego wraz z następującymi załącznikami:

 • kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej;

 

Uwaga! Osoby, które przedłożą kopię dokumentów powinny również przedłożyć do wglądu ich oryginały.
Na miejscu nie ma możliwości zrobienia kserokopii

 

Dodatkowe informacje:
Upoważnienie do pobierania dodatku energetycznego na konto innej osoby niż wnioskodawca nie podlega opłacie skarbowej.


Uwaga! Osoby, które przedłożą kopię dokumentów powinny również przedłożyć do wglądu ich oryginały.
Na miejscu nie ma możliwości zrobienia kserokopii.

 

Sposób wypłaty:
przelewem bankowym na wskazane we wniosku konto. 

 

Opłaty:
Brak

 

Termin składania dokumentów:
na bieżąco

 

Tryb odwoławczy:
Od niniejszej decyzji przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu przy ul. Oleskiej 19A, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Strona, w odwołaniu, może zawrzeć wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego, w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi powyższego oświadczenia, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Następstwem powyższego jest niemożliwość jej zaskarżenia, w związku z czym jest ona wykonalna.

 

Formularze do druku:

 1. Wniosek (pdf)

 

Inne druki:

 1. Oświadczenie (.pdf) (.doc)
 2. Podanie o przekazywanie świadczeń na konto (.pdf) (.docx)
 3. Pełnomocnictwo do dodatku mieszkaniowego i energetycznego (pdf) (docx)
 4. Upoważnienie do pobierania świadczeń SDS (ryczałt i dodatek energetyczny) RODO (pdf)

Autor: Dorota Szydłowska