Karta Dużej Rodziny - Miejscie Centrum Świadczeń w Opolu

Karta Dużej Rodziny

Zmiany od 09.06.2021 r.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t. jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1744 ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (t. jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1300)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:

Opole, ul. płk. Witolda Pileckiego 1, Sala Obsługi Klienta

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny:

 • wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

 • w wieku do 18. roku życia,
 • w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
 • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem  o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

Karta przysługuje dzieciom  tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

 

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:

 • osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 oraz art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t. jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 519), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy  z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków  ich rodzin (t. jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1697 ze zm.), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Posiadanie Karty nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.

Terminy składania dokumentów:

Na bieżąco.

Sposób składania wniosków:

 • osobiście w Miejskim Centrum Świadczeń w Opolu;.
 • pocztą na adres: Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu, ul. płk. Witolda Pileckiego 1, 45-331 Opole
 • drogą elektroniczną poprzez portal Empatia

 

Wymagane dokumenty :

W przypadku osób posiadających PESEL, składając wniosek o KDR, dodatkowo należy przedłożyć:

 • ojciec i matka - oświadczenie, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 • dzieci powyżej 18 lat, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • dzieci z rodzin zastępczych albo rodzinnego domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka,
 • dzieci powyżej 18 r.ż. które przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznać poprzez umieszczenie w nich klauzuli następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie KDR, przedstawia się także oryginały lub odpisy następujących dokumentów:

 • w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.

Cudzoziemcy, poza dokumentami wymaganymi od obywateli polskich przy składaniu wniosku o przyznanie KDR, są zobowiązani okazać dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium RP.

Osoby niepełnosprawne mogą zostać poproszone o przedstawienie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Komu karta nie przysługuje

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej  w stosunku do co najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Karta Dużej Rodziny jest dostępna w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).

Składając wniosek o przyznanie Karty należy wskazać czy wnioskuje się o obie formy czy też rezygnuje się z formy tradycyjnej ( elektroniczna forma karty jest zawsze przyznawana).

Posiadacz aktywnej Karty Dużej Rodziny może wyświetlić ją w aplikacji mObywatel mObywatel

Aplikacja mObywatel umożliwia pobranie swojej Karty w wersji elektronicznej każdemu posiadaczowi Karty, który zaloguje się do tej aplikacji – w tym celu konieczne jest posiadanie numeru PESEL oraz dowodu osobistego, a w przypadku dzieci mLegitymacji.

Rodzice i małżonkowie rodziców mogą wyświetlać Karty pozostałych członków rodziny.

Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel (np. cudzoziemcy), mogą korzystać tylko z tradycyjnej Karty Dużej Rodziny.

 

Opłaty


Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne.
Opłacie podlega jedynie wydanie duplikatu w przypadku zgubienia bądź kradzieży Karty tradycyjnej oraz domówienie tradycyjnej formy Karty w przypadku posiadania jedynie elektronicznej formy Karty.

Wysokość opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wynosi od 1 marca 2024 r. 15 zł.

Wysokość opłaty za domówienie tradycyjnej formy Karty, gdy wnioskodawca posiada już Kartę elektroniczną, wynosi 10 zł.

 

 

 

 

Wpłat należy dokonywać:

Miejskie Centrum Świadczeń
ul. płk. W. Pileckiego 1, 45-331 Opole

Konto:
65 1160 2202 0000 0004 8127 8908

 

W tytule wpłaty prosimy podać imię i nazwisko, PESEL oraz rodzaj świadczenia

np.: „Jan Kowalski 12345678901 Opłata za wydanie duplikatu KDR / Opłata za dodatkową tradycyjną kartę ”

Na jaki czas wydawana jest KDR?

 • rodzicom - na czas nieokreślony,
 • dzieciom - do ukończenia 18 lat,
 • dzieciom powyżej 18 roku życia, które dalej uczą się w szkole lub studiują:
  • do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym planowane jest ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce – gdy dziecko uczy się w szkole,
  • do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce – gdy dziecko uczy się w szkole wyższej., nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.
 • dzieciom niepełnosprawnym powyżej 18 roku życia - na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.
 • dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, nie dłużej niż do ukończenia 18 r.ż.
 • osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym planowane jest ukończenie nauki w danej placówce, lub, w przypadku szkoły wyższej, do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust.4 pkt 4, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia.
 • cudzoziemcom, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o Karcie Dużej Rodziny Karta jest przyznawana odpowiednio na okres wynikający z dokumentu potwierdzającego prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Cudzoziemcowi posiadającemu zezwolenie na pobyt stały przyznaje się Kartę na taki okres, jaki przysługiwałby obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej (w szczególności dotyczy  do rodziców, którzy dostają Kartę bezterminowo)

 

Uwaga!

 • osoby, które przedłożą kopię dokumentów, powinny również przedłożyć do wglądu ich oryginały
 • Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie duplikatu Karty jest składany drogą elektroniczną wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny, po zastosowaniu zapewnionych w systemie sposobów potwierdzenia pochodzenia oraz integralności przesłanych danych w postaci elektronicznej. Uwierzytelnianie użytkowników w tym systemie wymaga użycia profilu zaufanego, profilu osobistego, innego środka identyfikacji elektronicznej wydanego                       w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173), adekwatnie do poziomu bezpieczeństwa środka identyfikacji elektronicznej wymaganego dla usług świadczonych w tym systemie, danych weryfikowanych                          za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, jeżeli te dane pozwalają na identyfikację i uwierzytelnienie wymagane w celu realizacji usługi online, albo innych technologii, jeżeli zostaną udostępnione w tym systemie.
 • W przypadku gdy wniosek o przyznanie Karty lub jej duplikatu jest składany w formie elektronicznej, do wniosku dołącza się: 1) oryginały dokumentów w postaci elektronicznej lub 2) elektroniczne kopie dokumentów, po uwierzytelnieniu ich
 • Wnioski o przyznanie Karty lub duplikatu karty złożone e – mailem nie będą uznawane.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem  Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu.

Formularze do druku:

 • WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY LUB WYDANIE DUPLIKATU KARTY DUŻEJ RODZINY (pdf)
 • OŚWIADCZENIE O PLANOWANYM TERMINIE UKOŃCZENIA NAUKI W SZKOLE LUB SZKOLE WYŻSZEJ (pdf)
 • OŚWIADCZENIE O POZOSTAWIENIU W DOTYCHCZASOWEJ RODZINIE ZASTĘPCZEJ LUB DOTYCHCZASOWYM RODZINNYM DOMU DZIECKA (pdf)
 • OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WŁADZY RODZICIELSKIEJ (pdf)
 • INFORMACJA O OSOBACH, KTÓRE BĘDĄ MOGŁY WYŚWIETLAĆ KARTĘ ELEKTRONICZNĄ NA SWOICH URZĄDZENIACH MOBILNYCH (pdf)
 • WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z OPŁATY ZA WYDANIE KARTY DUŻEJ RODZINY W FORMIE TRADYCYJNEJ / W FORMIE ELEKTRONICZNEJ / ZA WYDANIE DUPLIKATU KARTY DUŻEJ RODZINY (docx)
 • OŚWIADCZENIE OGÓLNE (doc)
 • INFORMACJA DLA KLIENTA KDR (docx)
 • UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU KARTY DUŻEJ RODZINY (pdf)
 • Pełnomocnictwo (.pdf)

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest :

 1. Prezydent Miasta Opola, z siedzibą w Opolu, ul. Rynek-Ratusz, kod pocztowy 45-015, e-mail: urzad@um.opole.pl, tel. (+48 77) 45 11 800
 2. Minister Rodziny i Polityki Społecznej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5, kod pocztowy 00-513, e-mail: info@mrpips.gov.pl, tel. (+48 22) 25 00 108

2. Z Inspektorami Ochrony Danych można się skontaktować poprzez adres e-mail:

 1. Inspektor ochrony danych wyznaczony przez Prezydenta Miasta Opole kontakt poprzez: drogę mailową iod@um.opole.pl, pod numerem telefonu: (+48 77) 54-11-328 lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”
 2. Inspektor ochrony danych wyznaczony przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej kontakt poprzez : drogę mailową iodo@mrpips.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań urzędu – na podstawie:

 • 6 ust. 1 lit. C i lit E Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 • 9 ust. 2 lit. G Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r.,
 • Ustawy z dnia z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t. jedn.
  U. z 2020 r. poz. 1348).
 • Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

4. Pani/ Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotowi przetwarzającemu jakim jest Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu, które zostało powołane przez Prezydenta Miasta Opola do realizacji zadania związanego z Kartą Dużej Rodziny.

5.Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane:

 • Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Sanguszki 1 na podstawie zawartej z tą firmą przez Ministerstwo umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych jako podmiotowi realizującemu produkcję blankietów kart tradycyjnych, personalizację blankietów kart tradycyjnych, dystrybucję Kart oraz zapewniającemu system teleinformatyczny umożliwiający obsługę funkcjonalności związanych z kartami elektronicznymi, w szczególności pozwalających na potwierdzenie uprawnień członków rodzin wielodzietnych oraz zapewniających usługi ułatwiające korzystanie z uprawnień przyznanych na podstawie Karty, a także podmiotowi realizującemu na rzecz administratora danych zadania w zakresie utrzymania i rozwoju systemu teleinformatycznego, za pomocą którego są wykonywane czynności związane z realizacją ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
 • podmiotowi świadczącemu MCŚ Opole usługi informatyczne, tj. PREVENTIA – Rudolf Okos z siedzibą w Tarnowskich Górach,
 • podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. sądom, Policji i Prokuraturze oraz Ministrowi właściwemu do spraw rodziny,
 • Poczcie Polskiej S.A., z siedzibą w Warszawie,

6.Pani/Pana dane osobowe, są przetwarzane przez okres 1 roku od dnia utraty prawa do korzystania z Karty, z wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym Karta nie została przyznana, które przetwarza się przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja odmawiająca prawa do Karty stała się ostateczna. (art. 21 pkt.4 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r)

7.Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

9. Podanie nam przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest konieczne do rozpatrzenia wniosku, przyznania oraz unieważnienia Karty Dużej Rodziny zgodnie z art. 21 ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Ta informacja realizuje obowiązek prawny. Nie wymaga ona żadnego Pani/Pana działania.