Deklaracja dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja dostępności strony internetowej Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu

Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jarosław Wojciechowski.
 • E-mail: dostepnosc@mcs.opole.pl
 • Telefon: 77-44-35-722

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Opola
 • Adres: Rynek - Ratusz, 45-015 Opole
 • E-mail: urzad@um.opole.pl
 • Telefon: 774511800

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje uzupełniające

Dane teledresowe

45-057 Opole, ul. Ozimska 19
Tel 77-44-35-728
Fax: 77-44-58-005
E-mail: bok@mcs.opole.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
http://peup.um.opole.pl/katalog.seam?id=17904&trejId=449

EPUAP: http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=Skargi,+wnioski,+zapytania+do+urzedu&idPodmiotu=MCSwOpolu

Skróty klawiszowe

Strona internetowa posiada wersję dla niedowidzących, poprzez zmianę kontarstu oraz rozmiaru tekstu oraz wersję mobilną. Na stronie internetowej funkcjonują następujące skróty klawiszowe:

 • TAB – przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu

Dostępność architektoniczna

Miejskie Centrum Świadczeń znajduje się na 7. piętrze biurowca. Przed biurowcem są dostępne 2. miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Podjazdy dla osób niepełnosprawnych znajdują się po prawej (bez barierki) i lewej (z barierką) stronie budynku i są strome. Do budynku wchodzi się przez dwie pary drzwi. Pierwsze otwierają się na zewnątrz. Drugie są automatyczne. W drzwiach są progi oznaczone taśmami. Budynek posiada dwie windy, ale nie są one dostosowanej na potrzeby osób niepełnosprawnych.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Drzwi wejściowe na 7. piętrze otwierają się na zewnątrz, podobnie jak drzwi wejściowe na sale obsługi klienta. W holu obsługi klienta znajdują się krzesła z których można skorzystać do odpoczynku.

Na sali obsługi klienta znajduje się specjalnie wydzielone miejsce do obsługi osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Obsługa osób niesłyszących:

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby uprawnione mogą bezpłatnie korzystać z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika przy załatwianiu spraw w urzędzie. Osobą uprawnioną ww. znaczeniu jest osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, legitymująca się orzeczeniem o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy.

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Prosimy o kontakt:

 • wysyłając e-mail na adres: bok@mcs.opole.pl
 • wysyłając faks pod nr: 77-44-58-005
 • na piśmie w siedzibie MCŚ w Opole przy ul. Ozimskiej 19 (VII piętro, Sala Obsługi Klienta