Pytania i odpowiedzi - Miejscie Centrum Świadczeń w Opolu

Pytania i odpowiedzi

Szanowny Kliencie,

Zapraszamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami wraz z odpowiedziami dotyczącymi spraw załatwianych w Miejskim Centrum Świadczeń w Opolu.

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące dłużnika alimentacyjnego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów organ właściwy dłużnika może umorzyć należności,
o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, w łącznej wysokości:

1) 30%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 3 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów;

2) 50%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 5 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów;

3) 100%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 7 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów.

 Przy czym ww. przepisie jest mowa o:

 • należnościach z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ww. ustawy,
 • należnościach powstałych z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r.
  o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
 • należnościach likwidatora funduszu alimentacyjnego powstałych z tytułu świadczeń alimentacyjnych wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym.

 Jeśli posiadasz zadłużenie z ww. tytułów i mieszkasz na terenie Opola, możesz starać się o umorzenie tych należności. Z pomocą organu egzekucyjnego (komornik, syndyk) zbadamy czy spełniłeś przesłankę regularnych wpłat (tj. w każdym miesiącu) tytułem zaległości alimentacyjnych w wysokości minimum zasądzonych orzeczeniem sądowym miesięcznie alimentów przez okres minimum 3 lat. Jeśli spełnisz tą przesłankę wówczas masz szanse na częściowe umorzenie zadłużenia.

 Pamiętaj!!!! Wpłat musisz dokonywać regularnie co miesiąc
i w odpowiedniej wysokości!!!

Jeśli mieszkasz na terenie Opola i regularnie (tj. w każdym miesiącu) spłacasz zadłużenie alimentacyjne, w wysokości miesięcznej nie niższej niż zasądzone miesięcznie alimenty od co najmniej 3 lat, możesz złożyć do Miejskiego Centrum Świadczeń
w Opolu wniosek o umorzenie należności likwidatora funduszu alimentacyjnego powstałych z tytułu świadczeń alimentacyjnych wypłaconych na podstawie ustawy
z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym. Z pomocą organu egzekucyjnego (komornik, syndyk) zbadamy czy spełniłeś przesłankę regularnych wpłat (tj. co miesiąc) tytułem zaległości alimentacyjnych w wysokości minimum zasądzonych orzeczeniem sądowym miesięcznie alimentów przez okres minimum 3 lat. Jeśli spełnisz tą przesłankę wówczas masz szanse na częściowe umorzenie zadłużenia.

     Jeśli nie spłacasz regularnie zadłużenia ale masz szczególnie trudną sytuację zdrowotną i rodzinną masz możliwość ubiegania się o umorzenie tych należności. Zwróć się wówczas z takim wnioskiem do organu właściwego tj. Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Inspektorat w Kamiennej Górze (al. Wojska Polskiego 13, 58-400 Kamienna Góra).

Jeśli nie stawiłeś się w Miejskim Centrum Świadczeń w Opolu na wywiad alimentacyjny i odebranie od ciebie oświadczenia majątkowego lub nie zarejestrowałeś się w urzędzie pracy, ale przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązywałeś się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco zasądzonych alimentów (po odjęciu kosztów egzekucyjnych należnych komornikowi) nie wydamy wobec Ciebie decyzji o uznaniu za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych i nie skierujemy do prokuratury wniosku o ściganie za przestępstwo niealimentacji oraz wniosku o zatrzymanie prawa jazdy.

Jeśli mieszkasz w Opolu i masz zatrzymane prawo jazdy z uwagi na uznanie za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, abyś mógł je odzyskać:

 1. powinieneś zgłosić się na wywiad alimentacyjny i złożyć oświadczenie majątkowe albo dostarczyć dokument potwierdzający aktualne zatrudnienie lub zaświadczenie o zarejestrowaniu w urzędzie pracy (w zależności od przyczyny zatrzymania prawa jazdy) oraz przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązywać się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów (po odjęciu kosztów egzekucyjnych należnych komornikowi);
 2. powinieneś przedłożyć dokument potwierdzający utratę statusu dłużnika alimentacyjnego co ma miejsce gdy komornik zaświadczy, że egzekucja prowadzona wobec Ciebie jest skuteczna (spłaciłeś w całości zadłużenie alimentacyjne) lub masz uchylony sądownie obowiązek

Gdy chcesz odzyskać prawo jazdy możesz złożyć do Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu wniosek o zbadanie przesłanek do zwrotu prawa jazdy.
Jeśli w wyniku przeprowadzonej procedury stwierdzimy, że spełniasz powyższe warunki skierujemy wniosek do starosty o zwrot Twojego prawa jazdy.

Jeśli posiadasz dług z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i jesteś właścicielem nieruchomości lub części nieruchomości, a nie spłacasz regularnie zadłużenia, wówczas rozważymy wszczęcie egzekucji z tej nieruchomości bądź dokonanie wpisu zadłużenia w księdze wieczystej w dziale IV. Hipoteka (wpis w księdze wieczystej może zablokować sprzedaż nieruchomości, gdyż potencjalny nabywca sprawdzając zapisy w księdze wieczystej uzyska informację, ze jest ona obciążona długiem na rzecz Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu).

Egzekucję z nieruchomości (jeśli jesteś jej wyłącznym właścicielem) lub tylko
z Twojego udziału w nieruchomości prowadzić będzie komornik sądowy i może ona zakończyć się sprzedażą nieruchomości lub jej części w drodze licytacji sądowej.

W przypadku przyznania Twojemu dziecku świadczeń z funduszu alimentacyjnego organ wypłacający świadczenie jest zobligowany do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przez Ciebie przestępstwa niealimentacji
w przypadku jeśli zaległości z tytułu wypłaty świadczeń przewyższają równowartość co najmniej 3 miesięcy zasądzonych alimentów. Jeśli chcesz uniknąć złożenia ww. zawiadomienia spłacaj zadłużenie.

            Pamiętaj, że jeśli zadłużenie będzie wyższe niż równowartość co najmniej 3 miesięcy zasądzonych alimentów złożymy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez Ciebie przestępstwa niealimentacji. Jeśli Sąd uzna, że uchylasz się od płacenia zasądzonych alimentów, a łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 miesięcy możesz zostać skazany na karę grzywny, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku, a jeżeli dodatkowo naraziłeś swoje dziecko na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych możesz zostać skazany na karę grzywny, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Jeśli nie dokonywałeś wpłat tytułem wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Twojemu dziecku lub Twoje wpłaty w każdym miesiącu przez okres ostatnich 6 miesięcy były niższe niż 50% kwoty bieżąco zasądzonych alimentów
i powstała zaległość z tytułu zobowiązań alimentacyjnych za okres dłuższy niż
6 miesięcy organ wypłacający świadczenia przekaże do biura informacji gospodarczej (BIG) informację o Twoim zadłużeniu alimentacyjnym.

 Natomiast w przypadku, gdy komornik nie prowadzi wobec Ciebie egzekucji alimentów, a zaległość z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego powstała za okres dłuższy niż 3 miesiące organ wypłacający świadczenia zamieści informację o powyższych zaległościach w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ).  

 Pamiętaj!!!!!!!    Powyższe wpisy w BIG i KRZ mogą spowodować trudności w uzyskaniu przez Ciebie kredytu/pożyczki!!!!!!!!!!

 

Pozostałe pytania i odpowiedzi.”?

 

TAK, POWINNA PANI NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ MCŚ O PODJĘCIU PRZEZ MĘŻA NOWEJ PRACY.

W pierwszej kolejności trzeba dostarczyć do MCŚ dokument potwierdzający podjęcie przez męża pracy np. umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło, wydruk z CEiDG w przypadku założenia firmy itp. (kserokopię dokumentu, oryginał do wglądu).

Następnie trzeba będzie przynieść zaświadczenie o dochodzie uzyskanym za miesiąc następujący po miesiącu, w którym została podjęta praca (np. jeśli praca została podjęta w październiku 2021 r., należy dostarczyć dochód za listopad 2021 r.; jeśli praca została podjęta w grudniu 2021 r. – dochód za styczeń 2022 r.).

Wzór druku zaświadczenia o dochodzie uzyskanym można pobrać osobiście w MCŚ lub wydrukować ze strony internetowej.


DODATKOWE WYJAŚNIENIA:

Powyższy obowiązek informowania urzędu dotyczy podjęcia pracy przez wszystkich członków rodziny.

W przypadku pobierania świadczeń rodzinnych a także świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które są uzależnione od dochodu, zawsze należy zgłosić do urzędu sytuację, w której następuje uzyskanie dochodu.

Uzyskaniem dochodu jest w szczególności:

 • uzyskanie zatrudnienia (np. na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło),
 • rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • powrót do pracy po zakończeniu urlopu wychowawczego,
 • uzyskanie zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • uzyskanie z ZUS lub KRUS prawa do zasiłku macierzyńskiego, emerytury lub renty itp.,
 • uzyskanie stypendium doktoranckiego.

Niepoinformowanie urzędu o uzyskaniu dochodu może spowodować powstanie nienależnie pobranych świadczeń, które trzeba będzie oddać do urzędu wraz z odsetkami.

W przypadku nieoddania świadczeń prowadzona będzie egzekucja.

Nie, nie może Pani uzyskać informacji na temat wniosków złożonych przez męża, chyba że posiada Pani pełnomocnictwo udzielone przez męża.

DODATKOWE WYJAŚNIENIA:

Wnioskodawca może upoważnić każdą pełnoletnią osobę (pełnomocnika) do działania w swoim imieniu poprzez udzielenie jej pełnomocnictwa na piśmie. Dzięki temu pełnomocnik będzie mógł uzyskać informacje dotyczące spraw wnioskodawcy. Pełnomocnictwo powinno zawierać dokładne informacje: dane osoby, która udziela pełnomocnictwa, dane osoby, której jest ono udzielone oraz określenie jakiej sprawy i czynności dotyczy pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być własnoręcznie podpisane przez osobę, która je udziela. Przykładowy druk pełnomocnictwa można pobrać osobiście w MCŚ lub wydrukować z naszej strony internetowej:

 

Wypłata świadczenia nastąpi po rozpatrzeniu Pani wniosku i wydaniu decyzji przyznającej świadczenie.

Decyzja musi zostać doręczona na Pani adres pocztowy lub elektroniczny, a potwierdzenie odbioru wrócić do naszego urzędu. Potwierdzeniem odbioru  jest „zwrotka” pocztowa, w przypadku wysłania decyzji pocztą tradycyjną lub UPD – urzędowe potwierdzenie odbioru, w przypadku wysłania decyzji drogą elektroniczną przez portal Emp@tia.

Po stwierdzeniu doręczenia decyzji, wypłata świadczenia nastąpi w pierwszym najbliższym terminie wskazanym na stronie internetowej MCŚ w zakładce Terminy wypłat  na stronie internetowej MCŚ.

DODATKOWE WYJAŚNIENIA:

Wypłaty świadczeń realizowane są przez MCŚ raz w miesiącu, a terminy wypłat są ustalane z góry na cały okres świadczeniowy. Terminy te podane są na stronie internetowej MCŚ w zakładce Terminy wypłat http://mcs.opole.pl/p,1,terminy-wyplat.

Poza tym, w okresie składania wniosków na nowy okres świadczeniowy tj. od sierpnia do listopada, oprócz ustalonych terminów, wypłaty mogą być realizowane także w dodatkowych terminach.

Ponadto należy pamiętać, że daty wypłat podane na stronie MCŚ są datami, w których Urząd realizuje wypłaty i niekoniecznie muszą one pokrywać się z wpływem środków na konto klienta. Wpływ ten uzależniony jest od sesji i terminów księgowania wpłat w poszczególnych bankach.

Nie, zmiany numeru konta bankowego nie można dokonać drogą mailową.

Wskazanie numeru konta bankowego, na który maja być przekazywane świadczenia, jest bardzo ważną sprawą. Natomiast adres mailowy można sobie założyć na dowolne nazwisko, a więc dyspozycję zmiany konta może złożyć ktokolwiek, podszywając się pod inną osobę. Taka dyspozycja nie jest również uważana za podpisaną w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

DODATKOWE WYJAŚNIENIA:

Zmianę numeru konta bankowego, na które mają być przekazywane świadczenia wypłacane przez MCŚ, można zgłosić do urzędu w następujący sposób:

 1. Zgłoszenie osobiste w urzędzie przez wnioskodawcę
 2. Zgłoszenie drogą elektroniczną przez ePUAP

Szczegółowe informacje, jak zmienić numer konta bankowego, można znaleźć na stronie MCŚ pod linkiem http://mcs.opole.pl/art,145,zmiana-numeru-konta-bankowego

WAŻNE !

Dyspozycji zmiany konta bankowego może dokonać tylko wnioskodawca lub osoba, której wnioskodawca udzielił pisemnego pełnomocnictwa.
Sposób, w jaki wnioskodawca może udzielić pełnomocnictwa innej osobie, jest opisany w odpowiedzi na pytanie 2.

Tak, może Pan ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny, jednak musi Pan posiadać odpowiedni stopień niepełnosprawności.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobie niepełnosprawnej, która ukończyła 16. rok życia, jeśli posiada:

 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia.

Ponadto zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobie, która ukończyła 75. rok życia, a także niepełnosprawnemu dziecku do ukończenia 16. roku życia.

WAŻNE!
Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie, która pobiera dodatek pielęgnacyjny do emerytury lub renty, np. z ZUS lub KRUS.

DODATKOWE WYJAŚNIENIA:

Jeśli wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego zostanie złożony w MCŚ w terminie do 3 m-cy od dnia wydania orzeczenia, wówczas prawo do zasiłku ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności (np. wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności został złożony w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w dniu 10 grudnia 2020 r., a orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności zostało wydane 20 stycznia 2021 r., to jeśli wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego zostanie złożony w MCŚ w dniu 20 marca 2021 r. – zasiłek zostanie przyznany od grudnia 2020 r.).

Natomiast złożenie w MCŚ wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego po tym terminie spowoduje, że zasiłek pielęgnacyjny będzie przyznany od miesiąca złożenia wniosku w MCŚ.

Otrzymane przez Panią pismo informuje, że po wstępnym rozpatrzeniu wniosku, nie można wydać decyzji przyznającej zasiłek w całości lub w części. Pismo to nie jest decyzją.

DODATKOWE WYJAŚNIENIA:

W terminie 7 dni od odebrania pisma możne Pani przyjść do MCŚ w Opolu i zapoznać się z aktami swojej sprawy. Będzie Pani mogła ewentualnie dostarczyć inne dokumenty lub wnieść dodatkowe informacje, które mogą zmienić Pani sytuację i pozwolą na wydanie decyzji przyznającej zasiłek. Jeżeli w ciągu 7 dni nie przyjdzie Pani do urzędu, zostanie wydana decyzja odmawiająca prawa do zasiłku.

Powinna Pani złożyć wniosek o „becikowe”, czyli o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka wraz z wymaganymi dokumentami.
Na złożenie wniosku ma Pani czas do 12 miesięcy od dnia narodzenia dziecka.

DODATKOWE WYJAŚNIENIA:

Do wniosku o becikowe (druk dostępny jest w urzędzie lub na stronie internetowej MCŚ http://www.mcs.opole.pl/p,65,zapomoga-tzw-becik ) trzeba załączyć następujące dokumenty:

 1. Zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (druk zaświadczenia dostępny jest w urzędzie lub stronie internetowej MCŚ

Zaświadczenie Lekarskie do Becika

 1. Jeśli w składzie rodziny nie występuje jeden z rodziców, należy dostarczyć w zależności od sytuacji:
 • aktualny odpis zupełnego aktu urodzenia dziecka – w przypadku, gdy ojciec jest nieznany lub
 • wyrok lub postanowienie sądu o zasądzeniu alimentów na dziecko lub
 • akt zgonu rodzica.
 1. Dokumenty potwierdzające uzyskanie i / lub utratę dochodu – w zależności od indywidualnej sytuacji rodziny.

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SPOSOBU OBLICZANIA DOCHODU RODZINY:

„Becikowe” jest świadczeniem uzależnionym od dochodu rodziny, który nie może przekroczyć 1922 zł netto na osobę w rodzinie. Do składu rodziny wlicza się już nowo narodzone dziecko.

Wniosek składa się w danym okresie świadczeniowym, od którego uzależniony jest sposób obliczenia dochodu i nie ma tu znaczenia, w którym roku urodziło się dziecko.

Aktualnym okresem świadczeniowym jest okres 2022/2023, który trwa od 1 listopada 2022 roku do 31 października 2023 roku i rokiem, z którego dochód jest brany pod uwagę jest rok 2021 (jest to tak zwany rok bazowy).

Sposób ustalania dochodu rodziny jest uzależniony od zatrudnienia i wygląda następująco:

1.Jeżeli u każdego członka rodziny zatrudnienie trwa co najmniej od 01.01.2021 r. i bez żadnych zmian trwa do chwili obecnej, nie trzeba dostarczać dokumentów potwierdzających wysokość dochodu. Takie dochody urząd uzyskuje sam, wysyłając zapytanie do Urzędu Skarbowego.

2.Jeżeli od 1.01.2021 r. do chwili obecnej członkowie rodziny zmieniali zatrudnienie, należy wypełnić kwestionariusz dotyczący okresów wpływających na uzyskanie/utratę dochodu (druk dostępny jest w urzędzie lub na stronie internetowej MCŚ)

Kwestionariusz dotyczący okresów wpływających na uzyskanie/utratę dochodu (pdf) (docx).


Do kwestionariusza należy dostarczyć wszystkie dokumenty potwierdzające te zmiany np.: świadectwa pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, wydruk z CEIDG w przypadku działalności gospodarczej, a także roczne rozliczenia podatkowe za 2021 rok (np. PIT-11, PIT-37, PIT-36, PIT-28).

3.Jeżeli w 2021 roku została podjęta nowa lub dodatkowa praca, która trwa do momentu złożenia wniosku (trwa do chwili obecnej), należy dostarczyć zaświadczenie od pracodawcy o przeciętnym miesięcznym dochodzie uzyskanym w roku 2021 (druk dostępny jest w urzędzie lub na stronie internetowej MCŚ)

Zaświadczenie o przeciętnym dochodzie w roku bazowym.

Przykład: jeśli mąż podjął pracę w listopadzie 2021 roku i praca ta trwa do chwili obecnej, należy dostarczyć zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie uzyskanym w roku 2021.

4.Jeżeli praca została rozpoczęta w 2022 lub 2023 roku i trwa do chwili obecnej, należy dostarczyć zaświadczenie od pracodawcy o przychodzie z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty (druki dostępny jest w urzędzie lub na stronie internetowej MCŚ)

 

Przykład: jeśli mąż podjął pracę w listopadzie 2022 roku, należy dostarczyć zaświadczenie o dochodzie za miesiąc grudzień 2022 r.

5.Jeżeli w 2021 roku w rodzinie były dochody niepodlegające opodatkowaniu (np. alimenty, nieopodatkowane stypendium z PUP, stypendium szkolne, dochody z zagranicy, dochody z uzyskane z gospodarstwa rolnego), należy je wpisać w załączniku ZSR-05 (druk dostępny jest w urzędzie lub na stronie internetowej MCŚ)

Wszystkie dochody nieopodatkowane, które należy wykazać do wniosku, są podane w pouczeniu do Załącznika ZSR-05.


WAŻNE

W indywidualnych sprawach mogą być wymagane jeszcze inne dokumenty oprócz tych wymienionych powyżej, które będą niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

Wszystkie dokumenty, które będą załączane do wniosku, muszą być dostarczane do MCŚ w kserokopii, a ich oryginały należy okazać do wglądu (oprócz zaświadczeń, które powinny być dostarczone w oryginale).

Zaświadczenia pracodawcy dotyczące dochodów muszą być wystawione na drukach dostępnych w urzędzie.

Nie, nie może Pani przyjąć tych pieniędzy, ponieważ nie można otrzymywać równocześnie alimentów od dłużnika i pobierać świadczeń z fundusz alimentacyjnego.

DODATKOWE WYJAŚNIENIA:

W opisanej sytuacji należy jak najszybciej przekazać pieniądze na konto komornika prowadzącego egzekucję (w tytule przelewu podać numer sprawy KMP i napisać, że jest to zwrot alimentów przekazanych przez dłużnika) lub zwrócić pieniądze na konto, z którego je wysłano. Należy także o zaistniałej sytuacji powiadomić MCŚ przedstawiając potwierdzenie zwrotu alimentów.

Ponadto należy pamiętać, że wszystkie dokumenty, które będą dostarczane do MCŚ, muszą być dostarczone w kserokopii, a ich oryginały należy okazać do wglądu.

Jednoczesne pobieranie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz alimentów od dłużnika, może spowodować powstanie nienależnie pobranych świadczeń, które trzeba będzie oddać do urzędu wraz z odsetkami.

UWAGA! Jeśli egzekucja alimentów jest prowadzona za granicą za pośrednictwem sądu okręgowego, należy niezwłocznie skontaktować się z pracownikiem MCŚ w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.

Nie, nie musi Pani informować MCŚ o otrzymanej podwyżce.

DODATKOWE WYJAŚNIENIA:

W przypadku pobierania świadczeń rodzinnych a także świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które są uzależnione od dochodu, zawsze należy zgłosić do urzędu sytuację, w której następuje uzyskanie dochodu. Uzyskaniem dochodu jest w szczególności:

 • uzyskanie zatrudnienia (np. na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło),
 • rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • powrót do pracy po zakończeniu urlopu wychowawczego,
 • uzyskanie zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • uzyskanie z ZUS lub KRUS prawa do zasiłku macierzyńskiego, emerytury lub renty itp.,
 • uzyskanie stypendium doktoranckiego.

Podwyżka wynagrodzenia którą otrzymała Pani w tym miesiącu w ramach obowiązującej od 3 lat umowy o pracę nie jest uzyskaniem dochodu.

Osoba samotnie wychowującej dziecko - to panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców, ponieważ:
1) drugi z rodziców dziecka nie żyje;
2) ojciec dziecka jest nieznany;
3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.
Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.

Jeżeli jest Pani jedną z ww. osób, to należy złożyć wniosek o zasiłek rodzinny wraz z wymaganymi dokumentami i zaznaczyć, że ubiega się Pani o dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka.

DODATKOWE WYJAŚNIENIA:

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka wynosi 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 386 zł miesięcznie na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci. Druk wniosku dostępny jest w urzędzie lub na stronie internetowej MCŚ

http://www.mcs.opole.pl/p,63,zasilek-rodzinny

Do wniosku należy dołączyć w zależności o sytuacji: odpis aktu zgonu rodzica, oryginał aktualnego odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka (złożonego do 30 dni od daty jego wystawienia) lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne.

WAŻNE

W indywidualnych sprawach mogą być wymagane jeszcze inne dokumenty oprócz  wymienionych powyżej, które będą niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego. Wszystkie dokumenty, które będą załączane do wniosku, muszą być dostarczane do MCŚ w kserokopii, a ich oryginały należy okazać do wglądu (oprócz aktu urodzenia i zaświadczeń, które powinny być dostarczone w oryginale).

Tak, należy zgłosić do MCŚ każdą zmianę miejsca zamieszkania poza Opole, a także zmianę adresu nawet, jeżeli nastąpiła tylko zmiana ulicy na terenie miasta Opola.

Dodatkowe wyjaśnienia.

Świadczeniobiorca jest zobowiązany do poinformowania MSĆ o każdej zmianie miejsca swojego zamieszkania.

Świadczenia wypłacane są przez urząd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy.

Ponadto, jeżeli zmieniamy adres, ale nadal mieszkamy w Opolu, należy także powiadomić o tym Centrum, ponieważ wszelka korespondencja kierowana jest na ostatnio podany adres.


Informację o nowym adresie należy zgłosić do urzędu w następujący sposób:

 • drogą elektroniczną: platformę ePUAP – konieczne jest posiadanie Profilu Zaufanego
 • pocztą tradycyjną (na adres: Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu, ul. Ozimska 19, 45-057 Opole),
 • za pośrednictwem skrzynki korespondencyjnej wystawionej w budynku, w którym mieści się MCŚ w Opolu.

UWAGA!
Informacji o zmianie adresu zamieszkania nie można wysłać e-mailem!

Adres mailowy można sobie założyć na dowolne nazwisko, a więc informację może wysłać ktokolwiek podszywając się pod inną osobę. Taka informacja nie jest również uważana za podpisaną w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

DODATKOWE WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYSYŁANIA DOKUMENTÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PLATFORMĘ ePUAP

Aby wysłać do MCŚ dokument drogą elektroniczną:

1. Kliknij na poniższy link http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=Skargi,+wnioski,+zapytania+do+urzedu&idPodmiotu=MCSwOpolu.

2. Zostaniesz przekierowany na platformę ePUAP.

3. Kliknij na przycisk Załatw sprawę.

4. Nastąpi przekierowanie na stronę logowania, gdzie po zalogowaniu przez Profil zaufany pojawi się formularz, w którym możesz wpisać informację dla urzędu oraz załączyć dowolny dokument w formie załącznika.

5.Przy wysyłaniu pisma pamiętaj o elektronicznym podpisaniu informacji Podpisz Podpisem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.


WARUNKIEM KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNYCH NARZĘDZI URZĘDOWYCH JEST POSIADANIE PROFILU ZAUFANEGO ALBO PODPISU KWALIFIKOWANEGO.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze Profilu Zaufanego, możesz łatwo go uzyskać. CZYM JEST PROFIL ZAUFANY? Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwiać sprawy urzędowe przez Internet w serwisach administracji publicznej, bez wychodzenia z domu.

Za jego pomocą możesz łatwo, szybko i bezpiecznie wysyłać oraz sprawdzać dokumenty w różnych serwisach urzędowych, np. wysłać wniosek o „becikowe” przez portal Emp@tia lub wysłać do urzędu dowolne pismo przez platformę ePUAP https://epuap.gov.pl.

JAK I GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ PROFIL ZAUFANY?

1. Załóż i potwierdź Profil Zaufany on-line za pośrednictwem bankowości elektronicznej w: Alior Bank, Envelo, ING Bank Śląski, Inteligo, mBank, Millennium Bank, Pekao S.A., PKO BP, Santander Bank Polska, T-Mobile Usługi Bankowe.

2. Wyślij wniosek o nadanie Profilu Zaufanego przez stronę https://pz.gov.pl.
Aby potwierdzić wniosek, musisz w ciągu 14 dni udać się osobiście do Punktu Potwierdzającego.
Weź ze sobą ważny dowód osobisty lub paszport.

 1. Zmiana miejsca zamieszkania nie wiąże się z koniecznością złożenia ponownego wniosku w nowej miejscowości, w przypadku pobierania w MCŚ:

  - świadczenia wychowawczego 500+,
  - świadczeń rodzinnych, którymi są: zasiłek rodzinny, świadczenie rodzicielskie i świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne),
  - świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

  MCŚ przekaże stosowne dokumenty do właściwego urzędu w nowym miejscu zamieszkania, co pozwoli na kontynuację wypłaty świadczeń.

  Należy jedynie pisemnie poinformować MCŚ o wyprowadzce z Opola i podać swój nowy adres zamieszkania.

  Informację o nowym adresie należy zgłosić do urzędu w następujący sposób:

  • drogą elektroniczną: platformę ePUAP – konieczne jest posiadanie Profilu Zaufanego,
  • pocztą tradycyjną (na adres: Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu, ul. Ozimska 19, 45-057 Opole),
  • zgłoszenie osobiste w urzędzie,
  • za pośrednictwem skrzynki korespondencyjnej wystawionej w budynku, w którym mieści się MCŚ w Opolu.

  UWAGA!
  Informacji o zmianie adresu zamieszkania nie można wysłać e-mailem!

  Adres mailowy można sobie założyć na dowolne nazwisko, a więc informację może wysłać ktokolwiek podszywając się pod inną osobę. Taka informacja nie jest również uważana za podpisaną w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

  DODATKOWE WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYSYŁANIA DOKUMENTÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PLATFORMĘ ePUAP

  Aby wysłać do MCŚ dokument drogą elektroniczną:

  1. Kliknij na poniższy link http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=Skargi,+wnioski,+zapytania+do+urzedu&idPodmiotu=MCSwOpolu.

  2. Zostaniesz przekierowany na platformę ePUAP.

  3. Kliknij na przycisk Załatw sprawę.

  4. Nastąpi przekierowanie na stronę logowania, gdzie po zalogowaniu przez Profil zaufany pojawi się formularz, w którym możesz wpisać informację dla urzędu oraz załączyć dowolny dokument w formie załącznika.

  5.Przy wysyłaniu pisma pamiętaj o elektronicznym podpisaniu informacji Podpisz Podpisem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.


  WARUNKIEM KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNYCH NARZĘDZI URZĘDOWYCH JEST POSIADANIE PROFILU ZAUFANEGO ALBO PODPISU KWALIFIKOWANEGO.

  Jeżeli nie posiadasz jeszcze Profilu Zaufanego, możesz łatwo go uzyskać. CZYM JEST PROFIL ZAUFANY? Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwiać sprawy urzędowe przez Internet w serwisach administracji publicznej, bez wychodzenia z domu.

  Za jego pomocą możesz łatwo, szybko i bezpiecznie wysyłać oraz sprawdzać dokumenty w różnych serwisach urzędowych, np. wysłać wniosek o „becikowe” przez portal Emp@tia lub wysłać do urzędu dowolne pismo przez platformę ePUAP https://epuap.gov.pl.

  JAK I GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ PROFIL ZAUFANY?

  Profil Zaufany można założyć na trzy sposoby:

  1. Za pośrednictwem bankowości elektronicznej – to najszybszy sposób, bo nie wymaga dodatkowego potwierdzania danych (dane w banku zostały zweryfikowane podczas zakładania konta). Taką możliwość dają PKO Bank Polski SA, Santander, Bank Pekao, mBank, ING Bank Śląskiego, Alior Bank, Millennium Bank, BNP Paribas, BOŚ Bank, kilkaset banków spółdzielczych oraz platforma Envelo.
  2. Wypełniając internetowy wniosek i umawiając się na wideospotkanie z urzędnikiem.
  3. Wypełniając internetowy wniosek i w drugim kroku – potwierdzając PZ w jednym z ponad 1500 punktów potwierdzających.

  Szczegółowe informacje na temat każdego ze sposobów na założenie Profilu Zaufanego można znaleźć na stronie GOV.pl.

 2. Jeśli zmiana miejsca zamieszkania poza Opole nastąpi po złożeniu w MCŚ wniosku o przyznanie świadczeń, ale jeszcze przed jego rozpatrzeniem tj. przed wydaniem decyzji, należy poinformować MCŚ o wyprowadzce z Opola.

  W momencie zmiany miejsca zamieszkania poza Opole, należy złożyć w MCŚ prośbę o przekazanie wniosku wraz z dokumentami do gminy zgodnej z nowym miejscem zamieszkania. Wniosek będzie rozpatrywany już przez urząd w nowej gminie.

  Jeżeli następuje zmiana adresu na terenie miasta Opola, również należy powiadomić o tym MCŚ w celu doręczania korespondencji na nowy adres.


  Informację o zmianie adresu należy zgłosić do urzędu w następujący sposób:

  • drogą elektroniczną: platformę ePUAP – konieczne jest posiadanie Profilu Zaufanego,
  • pocztą tradycyjną (na adres: Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu, ul. Ozimska 19, 45-057 Opole),
  • zgłoszenie osobiste w urzędzie,
  • za pośrednictwem skrzynki korespondencyjnej wystawionej w budynku, w którym mieści się MCŚ w Opolu.

  UWAGA!
  Informacji o zmianie adresu zamieszkania nie można wysłać e-mailem!

  Adres mailowy można sobie założyć na dowolne nazwisko, a więc informację może wysłać ktokolwiek podszywając się pod inną osobę. Taka informacja nie jest również uważana za podpisaną w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

  DODATKOWE WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYSYŁANIA DOKUMENTÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PLATFORMĘ ePUAP

  Aby wysłać do MCŚ dokument drogą elektroniczną:

  1. Kliknij na poniższy link http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=Skargi,+wnioski,+zapytania+do+urzedu&idPodmiotu=MCSwOpolu.

  2. Zostaniesz przekierowany na platformę ePUAP.

  3. Kliknij na przycisk Załatw sprawę.

  4. Nastąpi przekierowanie na stronę logowania, gdzie po zalogowaniu przez Profil zaufany pojawi się formularz, w którym możesz wpisać informację dla urzędu oraz załączyć dowolny dokument w formie załącznika.

  5.Przy wysyłaniu pisma pamiętaj o elektronicznym podpisaniu informacji Podpisz Podpisem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.


  WARUNKIEM KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNYCH NARZĘDZI URZĘDOWYCH JEST POSIADANIE PROFILU ZAUFANEGO ALBO PODPISU KWALIFIKOWANEGO.

  Jeżeli nie posiadasz jeszcze Profilu Zaufanego, możesz łatwo go uzyskać.CZYM JEST PROFIL ZAUFANY? Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwiać sprawy urzędowe przez Internet w serwisach administracji publicznej, bez wychodzenia z domu.

  Za jego pomocą możesz łatwo, szybko i bezpiecznie wysyłać oraz sprawdzać dokumenty w różnych serwisach urzędowych, np. wysłać wniosek o „becikowe” przez portal Emp@tia lub wysłać do urzędu dowolne pismo przez platformę ePUAP https://epuap.gov.pl.

  JAK I GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ PROFIL ZAUFANY?

  Profil Zaufany można założyć na trzy sposoby:

  1. Za pośrednictwem bankowości elektronicznej – to najszybszy sposób, bo nie wymaga dodatkowego potwierdzania danych (dane w banku zostały zweryfikowane podczas zakładania konta). Taką możliwość dają PKO Bank Polski SA, Santander, Bank Pekao, mBank, ING Bank Śląskiego, Alior Bank, Millennium Bank, BNP Paribas, BOŚ Bank, kilkaset banków spółdzielczych oraz platforma Envelo.
  2. Wypełniając internetowy wniosek i umawiając się na wideospotkanie z urzędnikiem.
  3. Wypełniając internetowy wniosek i w drugim kroku – potwierdzając PZ w jednym z ponad 1500 punktów potwierdzających.

  Szczegółowe informacje na temat każdego ze sposobów na założenie Profilu Zaufanego można znaleźć na stronie GOV.pl.

 3. W przypadku pobierania w MCŚ dodatku mieszkaniowego, w momencie zmiany adresu zamieszkania, należy zgłosić do MCŚ fakt opuszczenia lokalu. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest świadczeniobiorcy w związku z zamieszkiwaniem w konkretnym lokalu, mieszkaniowym. W przypadku wyprowadzenia się z lokalu przyznany dodatek nie przysługuje, a decyzja o jego przyznaniu wygasa.

  Niepoinformowanie urzędu o zmianie adresu może spowodować powstanie nienależnie pobranych świadczeń, które trzeba będzie zwrócić nawet w podwójnej wysokości wraz z odsetkami. W przypadku nieoddania świadczeń prowadzona będzie egzekucja.


  Informację o zmianie adresu należy zgłosić do urzędu w następujący sposób:

  • drogą elektroniczną: platformę ePUAP – konieczne jest posiadanie Profilu Zaufanego,
  • pocztą tradycyjną (na adres: Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu, ul. Ozimska 19, 45-057 Opole),
  • zgłoszenie osobiste w urzędzie,
  • za pośrednictwem skrzynki korespondencyjnej wystawionej w budynku, w którym mieści się MCŚ w Opolu.

  UWAGA!
  Informacji o zmianie adresu zamieszkania nie można wysłać e-mailem!

  Adres mailowy można sobie założyć na dowolne nazwisko, a więc informację może wysłać ktokolwiek podszywając się pod inną osobę. Taka informacja nie jest również uważana za podpisaną w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

  DODATKOWE WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYSYŁANIA DOKUMENTÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PLATFORMĘ ePUAP

  Aby wysłać do MCŚ dokument drogą elektroniczną:

  1. Kliknij na poniższy link http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=Skargi,+wnioski,+zapytania+do+urzedu&idPodmiotu=MCSwOpolu.

  2. Zostaniesz przekierowany na platformę ePUAP.

  3. Kliknij na przycisk Załatw sprawę.

  4. Nastąpi przekierowanie na stronę logowania, gdzie po zalogowaniu przez Profil zaufany pojawi się formularz, w którym możesz wpisać informację dla urzędu oraz załączyć dowolny dokument w formie załącznika.

  5.Przy wysyłaniu pisma pamiętaj o elektronicznym podpisaniu informacji Podpisz Podpisem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.


  WARUNKIEM KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNYCH NARZĘDZI URZĘDOWYCH JEST POSIADANIE PROFILU ZAUFANEGO ALBO PODPISU KWALIFIKOWANEGO.

  Jeżeli nie posiadasz jeszcze Profilu Zaufanego, możesz łatwo go uzyskać. CZYM JEST PROFIL ZAUFANY? Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwiać sprawy urzędowe przez Internet w serwisach administracji publicznej, bez wychodzenia z domu.

  Za jego pomocą możesz łatwo, szybko i bezpiecznie wysyłać oraz sprawdzać dokumenty w różnych serwisach urzędowych, np. wysłać wniosek o „becikowe” przez portal Emp@tia lub wysłać do urzędu dowolne pismo przez platformę ePUAP https://epuap.gov.pl.

  JAK I GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ PROFIL ZAUFANY?

  Profil Zaufany można założyć na trzy sposoby:

  1. Za pośrednictwem bankowości elektronicznej – to najszybszy sposób, bo nie wymaga dodatkowego potwierdzania danych (dane w banku zostały zweryfikowane podczas zakładania konta). Taką możliwość dają PKO Bank Polski SA, Santander, Bank Pekao, mBank, ING Bank Śląskiego, Alior Bank, Millennium Bank, BNP Paribas, BOŚ Bank, kilkaset banków spółdzielczych oraz platforma Envelo.
  2. Wypełniając internetowy wniosek i umawiając się na wideospotkanie z urzędnikiem.
  3. Wypełniając internetowy wniosek i w drugim kroku – potwierdzając PZ w jednym z ponad 1500 punktów potwierdzających.

  Szczegółowe informacje na temat każdego ze sposobów na założenie Profilu Zaufanego można znaleźć na stronie GOV.pl.

 4. Członek rodziny wielodzietnej, który jest posiadaczem Karty Dużej Rodziny, w przypadku zmiany miejsca zamieszkania poza Opole, jest zobowiązany powiadomić MCŚ o zmianie adresu. Dotychczas posiadana Karta podlega zwrotowi i unieważnieniu.

  Drugim i najwygodniejszym dla posiadacza Karty sposobem jest złożenie wniosku o przyznanie nowej Karty w związku ze zmianą miejsca zamieszkania we właściwym urzędzie w nowej miejscowości.

  Wówczas nie trzeba przekazywać do MCŚ informacji o nowym adresie, ponieważ urząd właściwy ze względu na nowe miejsce zamieszkania sam powiadomi MCŚ o zmianie adresu.


  Wykaz instytucji przyjmujących wnioski o KDR:

  Dane adresowe urzędów realizujących KDR

 5. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania poza Opole należy zwrócić Kartę do MCŚ, bowiem przysługuje ona wyłącznie mieszkańcom miasta Opola, chyba że podatki odprowadzane są do I Urzędu Skarbowego w Opolu.

NIE, NIE MUSI PAN INFORMOWAĆ MCŚ O PODJĘCIU PRACY.

DODATKOWE WYJAŚNIENIA:

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na okres 6 miesięcy, na podstawie dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego z pełnych trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

W trakcie pobierania dodatku uzyskanie pracy lub innego dochodu, a także utrata lub zmniejszenie dochodu nie ma wpływu na przyznane świadczenie.

Nowy dochód będzie brany pod uwagę podczas składania nowego wniosku o dodatek mieszkaniowy.

UWAGA

Prawo do dodatku mieszkaniowego jest weryfikowane w przypadku powstania zadłużenia w bieżących opłatach za mieszkanie w trakcie wypłacania dodatku przez MCŚ.

Powstanie zaległości w bieżących opłatach za mieszkanie spowoduje wstrzymanie wypłaty dodatku.

Natomiast utrata tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, a także wyprowadzenie się z mieszkania, na które jest przyznany dodatek, powoduje utratę prawa do dodatku mieszkaniowego i wygaśnięcie decyzji o jego przyznaniu.

Niepoinformowanie urzędu o utracie tytułu prawnego do lokalu lub zmianie adresu, może spowodować powstanie nienależnie pobranych świadczeń, które trzeba będzie oddać do urzędu nawet w podwójnej wysokości wraz z odsetkami. W przypadku nieoddania świadczeń prowadzona będzie egzekucja.

Odpowiedź:

W celu wyjaśnienia sytuacji należy złożyć oświadczenie o miejscu zamieszkania wnioskodawcy oraz osoby wskazanej w wezwaniu, a także przyczyny braku zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ.

Wyjaśnienia należy złożyć do urzędu w następujący sposób:
 • drogą elektroniczną: platformę ePUAP – konieczne jest posiadanie Profilu Zaufanego - Profil Zaufany
 • pocztą tradycyjną (na adres: Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu, ul. Ozimska 19, 45-057 Opole),
 • za pośrednictwem skrzynki korespondencyjnej wystawionej w budynku, w którym mieści się MCŚ w Opolu.
DODATKOWE WYJAŚNIENIA:

W trakcie rozpatrywania wniosków urząd jest zobowiązany sprawdzić czy wnioskodawca i członkowie rodziny mieszkają w Polsce. W tym celu wysyłane jest zapytanie do NFZ, a w odpowiedzi urząd otrzymuje informację, czy podana osoba jest zgłoszona do ubezpieczenia.
W przypadku ustalenia, że członek rodziny nie jest zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego, zachodzi wątpliwość czy wnioskodawca i jego rodzina rzeczywiście mieszkają w Polsce. Wobec powyższego niezbędne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i ustalenie z jakiego powodu członek rodziny nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnego.

UWAGA!
Informacji na temat adresu zamieszkania i zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego nie można wysłać e-mailem!

Adres mailowy można sobie założyć na dowolne nazwisko, a więc informację może wysłać ktokolwiek podszywając się pod inną osobę. Taka informacja nie jest również uważana za podpisaną w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

DODATKOWE WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYSYŁANIA DOKUMENTÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PLATFORMĘ ePUAP

Aby wysłać do MCŚ dokument drogą elektroniczną:

1. Kliknij na poniższy link http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=Skargi,+wnioski,+zapytania+do+urzedu&idPodmiotu=MCSwOpolu.

2. Zostaniesz przekierowany na platformę ePUAP.