Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (w których główne źródło ciepła zasilane jest: peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo kotłem gazowym zasilany skroplonym gazem LPG albo kotłem olejowym)

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła - wzór wypełnionego wniosku

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła - wniosek

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967)
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia  20 września 2022r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła  (Dz. U. poz.1974)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  (t. jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.).


Miejsce załatwienia sprawy:

Opole, ul. Ozimska 19 (VII piętro), Sala Obsługi Klienta, e-mail: bok@mcs.opole.pl

 

Sposób składania wniosku:

 • osobiście w Miejskim Centrum Świadczeń  w Opolu;
 • za pośrednictwem skrzynki korespondencyjnej wystawionej na VII piętrze przy windach.
 • pocztą na adres: Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu, ul. Ozimska 19, 45-057 Opole
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

  Adres skrytki EPUAP: /MCSwOpolu/SkrytkaESP

Komu przysługuje dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła:

1. Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo
2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
3) kocioł olejowy

zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438,1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.  

2. Gospodarstwo domowe tworzą:

 • osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
 • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

3. W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

4. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

5. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

6. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych przyjmuje się, że:

 • 1) jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego;
 • 2)gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

7. Jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje:

 • 1)     osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • 2)     cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  • a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
  • b) w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany;
 • 3)     mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Komu nie przysługuje dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła:

 • 1. Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

 • 2. Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692)
 1. 3. Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może przeprowadzić wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego, odnośnie samotnego zamieszkiwania w przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych oraz wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą w przypadku gospodarstw domowych wieloosobowych
 2. 4. Wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.
 3. 5. W toku wywiadu środowiskowego ustala się czy stan faktyczny danego gospodarstwa domowego jest zgodny z informacjami podanymi we wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych.
 4. 6. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku dla gospodarstw domowych.

Wysokość dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła:

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

1) 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

2) 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

3) 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

4) 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Termin składania wniosków i wypłata dodatku:

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych można składać do 30 listopada 2022r.

Uwaga!
Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Sposób rozpatrzenia wniosku:

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Mieszkańcy miasta Opola składają wniosek w Miejskim Centrum Świadczeń w Opolu.

Przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych nie wymaga wydania decyzji.

Informacja o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych zostanie przesłana wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres e-mail. W przypadku braku adresu e-mail we wniosku, będzie możliwość odebrania informacji o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych osobiście w Miejskim Centrum Świadczeń w Opolu. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Odmowa przyznania dodatku dla gospodarstw domowych, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku, wymagają wydania decyzji.

 

Wymagane dokumenty:

 • prawidłowo i kompletnie wypełniony wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych;
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, które mogą być niezbędne do ustalenia dodatku dla gospodarstw domowych.

Sposób wypłaty:

Przelewem bankowym na wskazane we wniosku konto bankowe.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie dodatku dla gospodarstw domowych służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem  Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu.

Opłaty:
Brak opłaty skarbowej za rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych.

Uwaga!

 • Osoby, które przedłożą kopię dokumentów, powinny również przedłożyć do wglądu ich oryginały.
 • Na miejscu nie ma możliwości zrobienia kserokopii.

 

Formularze do druku:

 1. Wniosek z pouczeniem (pdf) (docx)
 2. Formularz obejmujący dane kolejnych członków gospodarstwa domowego (.pdf)(.docx)
 3. Podanie o przekazywanie świadczeń na konto (.pdf) (.docx)

 Inne druki:

 • Oświadczenie (.pdf)(.doc)
 • Pełnomocnictwo do dodatku dla gospodarstw domowych (.pdf)(.docx)
 • Upoważnienie do pobierania dodatku dla gospodarstw domowych (.pdf)(.docx)
 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych (.pdf)