Osoba pobierająca świadczenia z Fuduszu Alimentacyjnego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 lipca 2023

 

Fundusz alimentacyjny - wzór wypełnionego wniosku na NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2023/2024 (od 01.10.2023r. do 30.09.2024r.)

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Opole, ul. płk. Witolda Pileckiego 1, Sala Obsługi Klienta, e-mail: bok@mcs.opole.pl

 

Komu przysługuje świadczenie:

 • obywatelom polskim;
 • cudzoziemcom:
  • jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym;
  • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
  • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują ww. osobom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Fundusz alimentacyjny przysługuje osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

 • do ukończenia 18. roku życia,
 • do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia,
 • bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku ukończenia przez osobę uprawnioną szkoły wyższej w trakcie ostatniego roku studiów prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje do zakończenia tego roku studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę uprawnioną 25. roku życia.

 

Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi miesięcznie:

 • w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak do kwoty nie wyższej niż 500,00 zł miesięcznie

 

 

Informacja na NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2023/2024 trwający od 1 października 2023 r. do 30 września 2024 r.

 • Rok bazowy 2022 - rok z którego brany jest pod uwagę dochód rodziny do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na ww. okres (uwzględniając zmiany dotyczące aktualnego dochodu rodziny).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się nie przekracza:

 • 1209,00 zł.

 

W przypadku gdy dochód rodziny przekracza ww. kwotę, pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, tak ustalona, jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.

UWAGA!!!!

Jeśli egzekucja alimentów jest bezskuteczna, a twoja rodzina w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza próg dochodowy uprawniający do przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego, nawet w systemie tzw. „złotówka za złotówkę”, możesz złożyć w Miejskim Centrum Świadczeń w Opolu wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego (dostępny: wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego ). Złożenie wniosku spowoduje, że organ właściwy dłużnika podejmie wobec niego działania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (m. in. wezwanie na wywiad alimentacyjny oraz do złożenia oświadczenia majątkowego, zobowiązanie do zarejestrowania się jako bezrobotny lub poszukujący pracy, poinformowanie urzędu pracy o potrzebie aktywizacji dłużnika i inne). Jeśli dłużnik nie będzie wywiązywał się z nałożonych na niego zobowiązań oraz nie będzie dokonywał comiesięcznych wpłat w wysokości co najmniej 50% miesięcznie zasądzonych alimentów, wówczas zostanie uznany za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, co spowoduje złożenie wniosku do prokuratury o ściganie dłużnika oraz wniosku o zatrzymanie dłużnikowi prawa jazdy.

 

Termin składania wniosków i sposób załatwienia:

Na OKRES ŚWIADCZENIOWY 2023/2024 (trwający od 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r.) wnioski papierowe przyjmowane są od dnia 1 sierpnia 2023 roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2023 r. (złożenie wniosku do końca października gwarantuje wypłatę należnego świadczenia z wyrównaniem od października 2023r.).

Wnioski złożone później niż w październiku spowodują, że prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października tego roku, natomiast w przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresach:

 • od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada tego roku;
 • od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia danego roku;
 • od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznia następnego roku;

od dnia 1 grudnia do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Sposób składania wniosków:

 

 

Wymagane dokumenty:

Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz wniosku zgodny z podanym wzorem wraz z m. in. następującymi dokumentami dołączonymi odpowiednio:

 • oświadczenia wnioskodawcy o dochodach swoich albo członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (załącznik ZFA-03);
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji alimentów;
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów na rzecz osoby spoza rodziny;
 • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd:
  • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
  • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą;
 • oświadczenie lub inny dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu;
 • oświadczenie lub inny dokument określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
 • oświadczenie lub inny dokument określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
 • kartę pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (ZFA-05);
 • umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
 • umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
 • oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej w przypadku gdy ukończyła ona 18 rok życia;
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 

 

Kiedy świadczenie nie przysługuje:

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują m. in. jeżeli:

 • egzekucja alimentów okazała się skuteczna;
 • osoba uprawniona zawarła związek małżeński;
 • osoba uprawniona została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej.

 

Dodatkowe informacje: 

Sposób wypłaty:

 • przelewem bankowym na wskazane we wniosku konto.

Opłaty:

 • rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.

Pierwsza wypłata świadczenia nastąpi, po stwierdzeniu doręczenia stronie decyzji, w terminie płatności świadczenia, przy czym pierwsza wypłata będzie obejmowała także świadczenia przyznane decyzją za wcześniejsze miesiące. Terminy wypłat umieszczone są na stronie internetowej jednostki.

 

Uwaga!

 • Osoby, które przedłożą kopię dokumentów powinny również przedłożyć do wglądu ich oryginały.
 • Na miejscu nie ma możliwości zrobienia kserokopii.
 • W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia, osoba pobierająca świadczenie jest obowiązana do niezwłocznego poinformowania o tym organu wypłacającego świadczenia (w szczególności takich zmian jak wymienione w pouczeniu decyzji przyznającej świadczenie). Niepoinformowanie o ww. zmianach, może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń, a w konsekwencji - koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.


Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem  Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu.

 

 

 

Formularze do druku:

 • WNIOSEK o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (FA-1) (pdf) (docx)
 • Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (FA-1Z)  (pdf)
 • Oświadczenie wnioskodawcy o osobach zobowiązanych do alimentacji (pdf) (docx)
 • Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadaxch określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ZFA-03) (pdf) (docx)
 • WNIOSEK o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego (pdf) (docx)

 

Pozostałe druki:

 1. Kwestionariusz dotyczący okresów wpływających na uzyskanie/utratę dochodu (pdf) (docx)
 2. Oświadczenie (.pdf) (.doc)
 3. Podanie o przekazywanie świadczeń na konto (.pdf) (.docx)
 4. Zaświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty (pdf)(doc)
 5. Zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego w roku bazowym (pdf) (doc)
 6. Zaświadczenie o dochodzie uzyskanym po zakończeniu urlopu wychowawczego (pdf)(doc)
 7. Pełnomocnictwo do świadczeń (pdf)
 8. Upoważnienie do pobierania świadczeń SSR+ RODO (pdf)
 9. Oświadczenie o zmniejszonym dochodzie - działalność gosp. COVID-19 (pdf) (docx)
 10. Zaświadczenie o zmniejszonym wynagrodzeniu z zatrudnienia COVID-19 (pdf) (docx)
 11. Zaświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty z ULGĄ DLA MŁODYCH (pdf) (docx)
 12. Zaświadczenie/Oświadczenie o dochodzie za miesiąc następujący po miesiącu (ryczałt) (pdf) (doc)
 13. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (ZFA-05) (pdf) (docx)
 14. Oświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji alimentów (ZFA-06) (pdf) (docx)
 15. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych (pdf)